Co je podniková finanční analýza?

Finanční analýza podniku je kvantitativní metoda hodnocení finanční situace společnosti a tržní hodnoty jejích akcií. Na základě auditovaných finančních zpráv je každá veřejná společnost povinna každoročně zveřejňovat, aby splnila regulační povinnosti. Finanční analytici používají tuto metodu k hodnocení výkonnosti portfolií ak vytváření investičních doporučení. Studenti univerzitních obchodních programů také používají firemní finanční analýzu k přípravě případových studií pro diskusi ve třídě.

Analýza finanční situace společnosti se týká ziskovosti, likvidity a ocenění. Společnost používá finanční výkazy společnosti k vyhodnocení společnosti, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu peněžních toků a vlastního kapitálu. Existují různé způsoby, jak dospět k závěrům o společnosti, ale určité kvantitativní metody a standardní výpočty jsou považovány za základní prvky tohoto typu práce. Každý, kdo chce fungovat jako profesionální investiční poradce, musí být obeznámen alespoň v pěti oblastech finančního přezkumu.

Analýza ziskovosti je klíčovou součástí podnikové finanční analýzy. Jedná se o výpočty, které odrážejí poměr cena / výnos. Struktura likvidity a kapitálu jsou společně přezkoumávány jako další oblast analýzy. Přezkum této části finančních záležitostí společnosti se týká především různých poměrů zadlužení. Ocenění je třetím hlavním tématem v rámci podnikové finanční analýzy a vypočítává se pomocí scénářů diskontovaných peněžních toků.

Různé druhy finančního modelování tvoří čtvrté a páté hlavní téma finanční analýzy podniku. Modelování pro odhad výnosu z prodeje je součástí ocenění společnosti. Portfoliové modelování analyzuje místo korporace ve zdravé investiční strategii. Jakmile finanční analytik dokončí kontrolu společnosti, použije ji k vydávání doporučení investorům ohledně vhodnosti akcií jako investice. Některé z větších investičních společností často zveřejňují své analýzy, které slouží jako hlavní zdroj odborné literatury pro ostatní investory.

Firemní finanční analýza může být také použita v akademickém prostředí jako součást vývoje teorie. V tomto případě má analýza společný písemný formát, který studenti používají k prezentaci informací a závěrů. Případová studie se obvykle zaměří na správu a řízení společnosti, kapitálovou strukturu, rizikový profil, návratnost investic, dividendovou politiku a oceňování. V průběhu studia student aplikuje stejné kvantitativní metody a výpočty jako profesionální finanční analytik k dosažení závěrů o společnosti, jako je porovnání současné kapitálové struktury s optimalizovanou strukturou nebo posouzení nákladů na pohyb ve směru optimálního scénáře.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?