Co je monitorování emisí?

Sledování emisí je pozorování a analýza plynů a částic vydávaných průmyslovými činnostmi, jako je výroba, rafinace, výroba energie a další. Země po celém světě přijaly politiky vyžadující monitorování emisí z důvodu environmentálních a zdravotních problémů vyvolaných typy emisí uvolňovaných do atmosféry. V mnoha zemích je neustálé monitorování emisí základem pro programy cap-and-trade.

Většina průmyslových zařízení produkuje během svého každodenního provozu emise plynů a částic jako vedlejší produkt svých procesů. Sledování emisí vzniklo jako způsob řízení spalování; to znamená, že když je směs paliva a kyslíku ve spalovacím procesu méně než optimální, odráží to směs plynů v produkovaných emisích. Monitorování emisí tak poskytlo informace nezbytné k co nejefektivnějšímu spalovacímu procesu. To zase vedlo ke snížení úrovně emitovaných znečišťujících látek. Systémy byly postaveny pouze za účelem monitorování emisí.

Koncem 20. století začalo mnoho vlád na celém světě věnovat větší pozornost otázce znečištění ovzduší a mnoha problémům, které způsobuje, od lidských respiračních problémů po kyselé deště. V mnoha případech byla přijata legislativa omezující přípustné emise a vyžadující nepřetržité monitorování emisí, aby se napomohlo prosazování stanov.

Začátkem 21. století se pozornost soustředila na problematiku globálního oteplování a bylo určeno, že některé složky emisí ze spalování přispívají ke skleníkovému efektu. Namísto zavedení nerealistických limitů pro průmyslová odvětví byly vyvinuty plány „cap and trade“, které poskytly výrobním zařízením kvótu emisí těchto skleníkových plynů, které mohly produkovat. Ti, kteří produkovali méně než jejich kvóta, mohli prodávat „uhlíkové kredity“ těm, kteří překročili jejich kvótu. Aby fungovaly systémy pro obchodování s emisemi a obchodování, je nutné nepřetržité monitorování emisí průmyslových zařízení.

Není však praktické sledovat všechny zdroje škodlivých emisí. Téměř všechny formy motorizované dopravy například produkují skleníkové plyny, ale technologie pro nepřetržité monitorování těchto emisí je neúměrně nákladná. Emisní normy jsou nicméně zavedeny na vozidla poháněná spalovacími motory v mnoha zemích po celém světě. Systémy monitorování emisí pro ně jsou pevné a přerušované. Vozidla se pravidelně hlásí testovacím stanicím, aby jejich emise byly analyzovány z hlediska shody. U vozidel, u nichž se zjistí, že překračují přípustné normy, se požaduje, aby byly opraveny nebo vyjmuty z vozovky.

Otevřené ohně a mnoho krajinářských strojů, jako jsou sekačky na trávu a vyžínače plevelů, jsou také významnými zdroji skleníkových plynů v některých částech světa. Sledování těchto zdrojů je však velmi obtížné, a proto je úsilí o kontrolu jejich emisí omezeno na opatření přijatá během jejich výroby.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?