Wat is emissiemonitoring?

Emissiemonitoring is de observatie en analyse van de gassen en deeltjes die vrijkomen bij industriële activiteiten zoals productie, raffinage, energieproductie en andere. Landen over de hele wereld hebben beleid vastgesteld dat emissiemonitoring vereist vanwege bezorgdheid over milieu en gezondheid over de soorten emissies die in de atmosfeer vrijkomen. In veel landen vormt continue monitoring van emissies de basis voor cap-and-trade-programma's.

Tijdens hun dagelijkse werkzaamheden produceren de meeste industriële installaties emissies van gassen en deeltjes als bijproduct van hun processen. Emissiebewaking ontstond als een manier om de verbranding te beheersen; dat wil zeggen, wanneer het mengsel van brandstof en zuurstof in het verbrandingsproces minder dan optimaal is, weerspiegelt het mengsel van gassen in de geproduceerde emissies dat feit. Zo bood emissiebewaking de informatie die nodig is om het verbrandingsproces zo efficiënt mogelijk te maken. Dit leidde op zijn beurt tot een vermindering van het niveau van uitgestoten verontreinigende stoffen. Systemen werden gebouwd met als enig doel monitoring van emissies.

Tegen het einde van de 20e eeuw begonnen veel regeringen wereldwijd meer aandacht te besteden aan het probleem van luchtvervuiling en de vele problemen die het veroorzaakt, van ademhalingsproblemen bij de mens tot zure regen. Er is in veel gevallen wetgeving aangenomen die de toegestane emissies beperkt en voortdurende monitoring van de uitstoot vereist om de handhaving van de statuten te ondersteunen.

In het begin van de 21e eeuw verschoof de focus enigszins naar het probleem van de opwarming van de aarde en werd vastgesteld dat sommige componenten van emissies door verbranding bijdroegen aan het broeikaseffect. In plaats van onrealistische grenzen aan industrieën op te leggen, werden “cap and trade” -plannen ontwikkeld die productie-installaties een quotum van uitstoot van deze broeikasgassen gaven die zij mochten produceren. Degenen die minder produceerden dan hun quotum, konden "koolstofkredieten" verkopen aan degenen die hun quotum overschreden. Om cap- en handelssystemen te laten werken, is voortdurende emissiemonitoring van industriële installaties vereist.

Het is echter niet praktisch om alle bronnen van schadelijke emissies te controleren. Bijna alle vormen van gemotoriseerd transport produceren bijvoorbeeld broeikasgassen, maar de technologie om dergelijke emissies continu te controleren, is onbetaalbaar. Niettemin worden emissienormen opgelegd aan voertuigen die worden aangedreven door verbrandingsmotoren in vele landen over de hele wereld. De emissiebewakingssystemen voor hen zijn vast en intermitterend. Voertuigen rapporteren periodiek aan teststations om hun emissies te laten analyseren op naleving. Voertuigen die de toegestane normen overschrijden, moeten worden gerepareerd of van de weg worden gehaald.

Open haarden en veel tuinarchitecten, zoals grasmaaiers en onkruidsnoeischaren, zijn ook belangrijke bronnen van broeikasgassen in sommige delen van de wereld. Het is echter heel moeilijk om deze bronnen te controleren en daarom zijn de inspanningen om hun emissies te beheersen beperkt tot maatregelen die tijdens de vervaardiging ervan zijn genomen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?