Co to jest analiza finansowa przedsiębiorstw?

Korporacyjna analiza finansowa to ilościowa metoda oceny sytuacji finansowej firmy i wartości rynkowej jej akcji. Opiera się na zbadanych sprawozdaniach finansowych, że każda spółka publiczna jest zobowiązana do corocznego publikowania w celu spełnienia obowiązków regulacyjnych. Analitycy finansowi stosują tę metodę do oceny wyników portfeli i formułowania rekomendacji inwestycyjnych. Studenci uniwersyteckich programów biznesowych wykorzystują również analizę finansową przedsiębiorstw do tworzenia studiów przypadków do dyskusji w klasie.

Analiza sytuacji finansowej korporacji dotyczy rentowności, płynności i wyceny. Wykorzystuje sprawozdania finansowe korporacji do oceny firmy, w tym bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie kapitału własnego właścicieli. Istnieją różne sposoby wyciągania wniosków na temat firmy, ale niektóre metody ilościowe i standardowe obliczenia są uważane za kluczowe elementy tego rodzaju pracy. Każdy, kto chce działać jako profesjonalny doradca inwestycyjny, musi być biegły w co najmniej pięciu obszarach przeglądu finansowego.

Analiza rentowności jest kluczowym elementem analizy finansowej przedsiębiorstw. Dotyczy obliczeń odzwierciedlających stosunek ceny do zarobków. Płynność i struktura kapitału są analizowane razem jako kolejny obszar analizy. Przegląd tej części spraw finansowych korporacji dotyczy przede wszystkim różnych wskaźników zadłużenia. Wycena jest trzecim ważnym tematem w analizie finansowej przedsiębiorstw i jest obliczana na podstawie scenariuszy zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Różne rodzaje modelowania finansowego stanowią czwarty i piąty główny temat analizy finansowej przedsiębiorstw. Modelowanie w celu prognozowania zysków ze sprzedaży jest częścią wyceny akcji spółki. Modelowanie portfela analizuje miejsce korporacji w zdrowej strategii inwestycyjnej. Gdy analityk finansowy zakończy przegląd spółki, wykorzystuje ją do formułowania rekomendacji dla inwestorów dotyczących przydatności akcji jako inwestycji. Niektóre większe firmy inwestycyjne często publikują swoje analizy, które stanowią główne źródło literatury badawczej dla innych inwestorów.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa może być również wykorzystana w środowisku akademickim jako element rozwoju teorii. W tym przypadku analiza ma wspólny format pisemny, którego uczniowie używają do przedstawiania informacji i wniosków. Studium przypadku zazwyczaj dotyczy zarządzania, struktury kapitału, profilu ryzyka, zwrotu z inwestycji, polityki dywidendowej i wyceny. W trakcie badania student stosuje te same metody ilościowe i obliczenia, co profesjonalny analityk finansowy, aby dojść do wniosków na temat korporacji, takich jak porównanie bieżącej struktury kapitałowej ze zoptymalizowaną strukturą lub oszacowanie kosztów przejścia w kierunku optymalnego scenariusza.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?