Co to jest wartość wykupu?

Wartość wykupu to kwota, którą emitent musi zapłacić, aby wykupić pewien rodzaj papieru wartościowego, zanim papier ten dojdzie do terminu zapadalności. Chodzi o to, aby ustalić, jaka cena pozwoliłaby emitentowi na dokonanie tego rodzaju transakcji i albo zminimalizować stratę, albo nadal czerpać jakąś korzyść z transakcji. Emisje obligacji są częstym przykładem inwestycji, które mogą zostać umorzone w pewnym terminie przed terminem zapadalności.

Firma nie ma jednego sposobu na obliczenie wartości wykupu związanej z daną inwestycją. W grę może wchodzić szereg czynników, w tym czas pozostały do ​​wykupu papierów wartościowych, korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki wcześniejszemu wezwaniu do papierów wartościowych, oraz kwota, którą należy wypłacić, aby odzyskać kontrolę nad papierami wartościowymi. Emitenci mogą zdecydować się na wcześniejszą spłatę papierów wartościowych z kilku różnych powodów, w tym z perspektywy oszczędności z wypłaty odsetek lub dywidend, które obowiązywałyby, gdyby inwestorzy posiadali papiery wartościowe do terminu zapadalności.

Jednym ze sposobów zrozumienia wartości wykupu jest rozważenie emisji obligacji wydanej przez gminę. Struktura obligacji zapewnia inwestorom okresowe spłaty odsetek w ciągu dziesięcioletniego okresu obowiązywania obligacji. Zgodnie z warunkami umowy obligacji emitent zachowuje prawo do wezwania do zapłaty obligacji w określonych momentach jej życia, rozliczając się z inwestorami zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. Jeżeli emitent rozważa zwołanie obligacji po upływie siedmiu lat, konieczna jest ocena ceny, którą należy zapłacić inwestorom, zarówno w odniesieniu do kwoty głównej, jak i wszelkich narosłych odsetek należnych na dzień emisji obligacji. Jeżeli emitent uzna, że ​​będzie to w najlepszym interesie gminy i pozwoli na wcześniejsze wycofanie obligacji, przekierowując oszczędności na inne przedsięwzięcia z korzyścią dla jurysdykcji, wartość wykupu zostanie uznana za dopuszczalną.

Inwestorzy powinni również rozważyć wartość wykupu inwestycji przed faktycznym dokonaniem zakupu. Takie postępowanie ułatwia określenie poziomu zwrotu, który zostanie osiągnięty, jeśli emitent będzie chciał wykupić instrument przed uzgodnionym terminem zapadalności. Jeżeli najwcześniejsza możliwość wykupu nie przyniesie zwrotu, który inwestor uzna za uzasadniony, istnieje szansa, że ​​inwestor zrezygnuje z tej okazji i będzie szukał inwestycji, które z większym prawdopodobieństwem wygenerują pożądany poziom zwrotu.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?