Jakie są zaburzenia rozwojowe?

Zaburzenia rozwojowe to stany zaburzające rozwój fizyczny, społeczny i psychiczny dziecka, które ujawniają się przed ukończeniem 18. roku życia. Szerokie spektrum zaburzeń klasyfikuje się jako rozwojowe i różnią się nasileniem i ekspresją. Leczenie zaburzeń rozwojowych często zależy od charakteru, stopnia i przejawów upośledzenia. Przy wczesnej interwencji rokowanie dla osoby z zaburzeniem rozwojowym jest korzystne przy odpowiednim wsparciu, leczeniu i terapii.

Do końca życia ograniczenia poznawcze i fizyczne, które upośledzają zdolność jednostki do działania, są nazywane zaburzeniami rozwojowymi i są klasyfikowane jako zaburzenie rozwojowe. Osoby, u których zdiagnozowano jakąś formę zaburzeń rozwojowych, takich jak zespół Downa lub niepełnosprawność intelektualna, mogą wykazywać trudności w funkcjonowaniu i potrzebują pomocy w zakresie umiejętności samodzielnego życia, uczenia się oraz samoopieki i kierowania. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej trudno jest potwierdzić wczesną diagnozę, chyba że występuje wtórny stan, taki jak zespół Downa.

Wszechobecne zaburzenia rozwojowe (PDD) to grupa zaburzeń charakteryzujących się upośledzeniem wielu funkcji, w tym umiejętności komunikacyjnych i socjalizacyjnych. Zaburzenia te, znane również jako zaburzenia ze spektrum autyzmu, obejmują zespół Aspergera, autyzm, zespół Retta i dziecięce zaburzenie dezintegracyjne (CDD). Zdolności, zachowania i predyspozycje dzieci z diagnozą PDD są tak różnorodne, jak objawy towarzyszące towarzyszącym im zaburzeniom.

Objawy wystąpienia PDD zwykle występują przed ukończeniem przez dziecko trzech lat. Rodzice mogą zauważyć, że dziecko ma trudności z językiem, problemy z otoczeniem i interakcją z nim oraz nie dostosowuje się dobrze do zmian. Dzieci z wszechobecnymi zaburzeniami rozwojowymi mogą również wykazywać powtarzalne zachowania lub ruchy ciała. Niektóre dzieci z PDD są niewerbalne, podczas gdy inne potrafią mówić, ale mają ograniczone słownictwo i mówią krótkimi frazami.

Diagnozę PDD zwykle przeprowadza się na podstawie wywiadu rodzinnego i badania fizykalnego. Nie ma jednego testu diagnostycznego, który ostatecznie potwierdziłby diagnozę, ani nie ma lekarstwa na PDD. Leczenie tej klasy zaburzeń zazwyczaj obejmuje stosowanie leków i zindywidualizowaną terapię.

Podobnie jak PDD, inna klasa zaburzeń, określana jako specyficzne zaburzenia rozwojowe (SDD). Zaburzenia te wpływają na jeden obszar rozwoju dziecka. Poszczególne zaburzenia rozwojowe, podzielone na odrębne kategorie, wpływają na mowę i język, umiejętności szkolne i funkcje motoryczne.

Zaburzenia języka związane z SDD obejmują seplenienie, jąkanie i afazje, które charakteryzują się utratą lub upośledzeniem umiejętności komunikacyjnych. Zaburzenia uczenia się obejmują dysleksję, niezdolność do literowania i czytania, niepełnosprawność matematyczną zwaną dyskalkulią oraz niedobór pisania zwany dysgraphia. Osoby z zaburzeniami funkcji motorycznych związanymi z SDD mogą wykazywać brak koordynacji fizycznej związany z niektórymi aspektami dyspraksji rozwojowej. Specyficzne zaburzenia rozwojowe są często leczone za pomocą fizjoterapii, terapii zajęciowej i logopedycznej oraz zindywidualizowanych korepetycji i instrukcji.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?