Vad är en kavitetsvägg?

En kavitetsvägg består av två separata väggar som har byggts tätt tillsammans med ett utrymme däremellan. Var och en av dessa väggar kan vara konstruerade av en annan typ av murverk, såsom tegel eller betong, eller från andra material. Det resulterande utrymmet tillåter kavitetsväggen att vara effektivare vid isolering än en enskiktsvägg, eller ett som består av två lager som har bundits samman där utrymmet skulle ha varit. Fukt som tas upp i murverket på ytterväggen kommer vanligtvis att rinna ut genom utrymmet och ut ur väggens botten, vilket är en annan fördel för denna typ av struktur.

Effektiviteten hos hålrumsväggarna gör dem idealiska för användning vid konstruktion av hus eller byggnader i kallare klimat. Värmeförlust kan minskas kraftigt av hålrummet, vilket resulterar i lägre värmeskydd medan det är mindre skadligt för miljön. Ytterligare isolering kan också placeras i väggens utrymme som kommer att öka dess ökade effektivitetsnivå. För att vara så effektiv som möjligt måste utrymmet i en kavitetsvägg tätas där dörrar och fönster byggs in i väggen.

I ett exempel på en typisk hålrumsvägg kommer den yttre delen att vara gjord av ett skikt av tegel, medan det inre skiktet är konstruerat av tyngre, bredare material, såsom betongblock. Det yttre lagret kan vara täckt med någon form av sidospår, men lämnas ofta exponerat för husets eller byggnadens estetik. Mellanrummet kan variera i storlek. Större utrymmen är bättre på att isolera en byggnads inre, medan mindre utrymmen bevarar en större mängd yta som kan ägnas åt inre golvyta. Dessutom existerar hål som kallas gråthål på det yttre skiktet av en kavitetsvägg som fungerar som dräneringshål för fukt som har arbetat sig in i det inre utrymmet på väggen.

Denna typ av vägg utformades och tas i bruk på 1800-talet i Storbritannien och används nu över hela världen. Ursprungligen var den huvudsakliga användningen för att förhindra att fukt tränger igenom väggarna, men syftet med att använda hålrumsväggar idag är främst isolering. Tillägg till deras betydelse är de många typer av miljöhänsyn som finns idag, inklusive minskning av miljöavfall och bevarande av naturresurser som fossila bränslen.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?