Vad är ett mekaniskt rum?

Ett mekaniskt rum är ett rum som innehåller en mängd mekanisk utrustning, särskilt utrustning som används för att kontrollera miljön i en byggnad. Det kallas ibland ett pannrum - som avser en panna som kan hysas i det - eller som ett mekaniskt utrustningsrum. Elektrisk utrustning som används i samband med dessa föremål, liksom säkerhetsutrustning, finns också vanligtvis i detta rum.

Den specifika utrustningen som finns i ett mekaniskt rum beror på vad som behövs för den speciella byggnaden där den är belägen samt lokala byggkoder. Pannor värmer till exempel vatten som tillförs byggnaden antingen genom rör för att värma luften eller för direkt användning, t.ex. i ett kök. Kylrör och kompressorer kan användas för att cirkulera kylt vatten genom byggnaden för kylningsändamål. Vattenmjukgörare eller renare kan också finnas närvarande för att minimera skalavlagring och förbättra effektiviteten hos utrustningen genom vilken vattnet cirkulerar. Värmeöverföringsspolar, pumpar, fläktar, motorer och många andra föremål kan också hittas i mekaniska rum.

Designhänsyn för ett mekaniskt rum inkluderar lämplig utrustningslayout och effektiv dränering. Utrustning måste läggas ut så att det finns tillräckligt med utrymme för regelbundet underhåll och reparation. Tillräcklig ventilation i rummet hjälper till att förhindra överhettning av mekanisk utrustning som pannor, vattenvärmare, varmvattenledningar och andra. Rumets golv ska vara ordentligt lutat mot avlopp och vara fritt från fördjupningar där kondens eller farliga kemikalier kan samlas. En sump pump kan vara nödvändig under vissa omständigheter, till exempel när ett mekaniskt rum är beläget i en källare, för att förhindra ansamling av vatten.

Tillräcklig vibration och akustisk isolering kan också vara viktiga problem beroende på rumets plats. Buller kan vara ett problem om det ligger i anslutning till utrymmen som normalt är upptagna, till exempel mötesrum, klassrum eller patientrum på sjukhus. Utrymmen med känslig utrustning som laboratorier kan kräva isolering från vibrationer som produceras av utrustningen i ett mekaniskt rum. Att välja en plats som inte ligger intill detta rum kan ofta mildra dessa problem. När det inte är möjligt att välja en alternativ plats kan ytterligare utrustning installeras för att begränsa buller och vibrationer.

Det finns ett antal säkerhetsfrågor att beakta vid utformningen och underhållet av ett mekaniskt rum. Rummet bör säkras för att förhindra obehörig manipulation av utrustningen inuti. Fysisk isolering av rummet kan förhindra eller långsamt sprida en brand eller en explosion till andra områden i byggnaden. En manuellt manövrerad avstängningsbrytare eller annan avstängningsanordning kan vara placerad utanför det mekaniska rummet för nödsituationer.

Avgasutlopp med giftiga ångor måste vara tillräckligt separerade från inloppsöppningar för att säkerställa att farligt avgas inte cirkuleras till ockuperade utrymmen. Andningsutrustning, en ögontvättstation och en säkerhetsdusch finns vanligtvis i rummet när farliga kemikalier som köldmedium finns. Professionella standarder och lokala byggkoder kan specificera andra säkerhetsfunktioner och rutiner.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?