Vad är övervakning av utsläpp?

Utsläppsövervakning är observation och analys av gaser och partiklar som avges av industriell verksamhet såsom tillverkning, raffinering, energiproduktion och andra. Länder över hela världen har antagit en politik som kräver övervakning av utsläpp på grund av miljö- och hälsoproblem som tas upp över de typer av utsläpp som släpps ut i atmosfären. I många länder är kontinuerlig utsläppsövervakning grunden för cap-and-trade-program.

Under den dagliga verksamheten producerar de flesta industrianläggningar utsläpp av gaser och partiklar som en biprodukt av sina processer. Utsläppsövervakning uppstod som ett sätt att kontrollera förbränningen; det vill säga när blandningen av bränsle och syre i förbränningsprocessen är mindre än optimal, återspeglar blandningen av gaser i de producerade utsläppen detta faktum. Således gav utsläppsövervakningen den information som krävs för att effektivisera förbränningsprocessen. Detta ledde i sin tur till en minskning av nivån på utsläpp av föroreningar. System byggdes för det enda syftet att övervaka utsläpp.

Nära slutet av 1900-talet började många regeringar över hela världen ägna mer uppmärksamhet åt frågan om luftföroreningar och de många problem som det orsakar, från mänskliga andningsproblem till surt regn. Lagstiftningen antogs i många fall som begränsade tillåtna utsläpp och krävde kontinuerlig övervakning av utsläpp för att stödja lagstiftningens verkställighet.

I början av 2000-talet skiftade fokus något till frågan om den globala uppvärmningen, och det fastställdes att några av komponenterna i utsläpp från förbränning bidrog till växthuseffekten. I stället för att införa orealistiska gränser för industrier utvecklades planer för ”cap and trade” som gav tillverkningsanläggningar en kvot av utsläpp av dessa växthusgaser som de fick producera. De som producerade mindre än sin kvot kunde sälja "kolkrediter" till de som överskred sin kvot. För att få lock- och handelssystem att fungera krävs kontinuerlig utsläppsövervakning av industrianläggningar.

Det är dock inte praktiskt att övervaka alla källor till skadliga utsläpp. Nästan alla former av motoriserad transport, till exempel, producerar växthusgaser, men tekniken för att övervaka sådana utsläpp kontinuerligt är oöverkomligt dyr. Ändå införs utsläppsnormer för fordon som drivs av förbränningsmotorer i många länder världen över. Utsläppsövervakningssystemen för dem är fasta och intermittenta. Fordon rapporterar regelbundet till teststationerna för att få sina utsläpp analyserade för överensstämmelse. De fordon som har visat sig överskrida de tillåtna standarderna måste repareras eller tas av vägen.

Öppna eldar och många landskapsmaskiner, som gräsklippare och ogrässkärare, är också betydande källor till växthusgaser i vissa delar av världen. Det är dock mycket svårt att övervaka dessa källor, och därför är ansträngningarna att kontrollera deras utsläpp begränsade till åtgärder som vidtagits under deras tillverkning.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?