Vad är farligt industriellt avfall?

Farligt industriavfall är alla typer av avfall från produkter som produceras av ett företag som en del av den pågående produktionen av varor och tjänster. I de flesta länder måste bortskaffandet av denna typ av avfall utföras i enlighet med bestämmelser som fastställts av en myndighet som har ansvaret för att skydda ekologin i samhället där verksamheten driver anläggningar. I USA hanteras denna uppgift vanligtvis av Environmental Protection Agency, eller EPA.

En gång övervakades inte bortskaffandet av farligt industriavfall av myndigheter. Detta innebar att företag på egen hand förväntades återvinna eller på annat sätt bearbeta avfallet på ett sätt som var ansvarsfullt, etiskt och kostnadseffektivt. Med tiden, det faktum att inte all affärsverksamhet kasserade farligt industriavfall på ett sätt som inte orsakade miljön eller individerna i samhället gjorde det nödvändigt att fastställa regler och ålägga böter för alla företag som inte följde dessa regler. I slutet av 1900-talet hade majoriteten av länderna runt om i världen skapat någon typ av standarder för bortskaffande av farligt industriavfall som företag som arbetar inom deras gränser förväntades följa.

Ett av de vanligaste metoderna för att hantera farligt industriavfall idag är återvinning av avfall till nya produkter som är säkra att använda och inte utgör något hot mot miljön. Även om det är något kostsamt kan detta tillvägagångssätt minimera behovet av nya råvaror som används i produktionsprocessen, vilket effektivt kompenserar kostnaderna för rening av avfallet. Vid andra tillfällen fokuserar återvinningsarbetet på att rena avfallet så att helt nya produkter kan utvecklas från de renade materialen. Denna strategi bromsar inte bara användningen av begränsade naturresurser, utan ökar också möjligheterna för konsumenterna att jämföra kostnaden och kvaliteten på varor tillverkade av återvunnet material jämfört med varor som tillverkats av nyligen skördade naturresurser.

När farligt industriavfall inte kan återvinnas och användas på ett säkert sätt, betyder detta att det krävs någon typ av farligt avfallsprogram för att hantera bortskaffandet. I vissa länder betyder detta att packa avfallet i förseglade behållare som sedan transporteras till specifika anläggningar avsatta för att lagra det farliga avfallet. Detta tillvägagångssätt förhindrar dumpning av avfallet i vattenvägar eller begravning av avfallet i deponier, båda metoder som kan skapa en stor skada på den lokala ekologin. Alla former för bortskaffande av farligt industriavfall måste uppfylla alla bestämmelser om farligt avfall som krävs av lokala och nationella myndigheter. Underlåtenhet att göra detta kan leda till olika typer av böter, stängning av tillverkningsanläggningar och betala för alla ansträngningar som krävs för att vända skadorna orsakade av ansvarslös dumpning av det farliga avfallet.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?